Yazarlara Notlar


YOAD’da yayın için değerlendirilmek üzere gönderilen makaleler, daha önceden başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmaya yönelik değerlendirmeye alınmamış olmalıdır. YOAD’a gönderilen makalelerin akademik araştırma ve yayın etiği kurallarına uygun olması beklenmekte, bu çerçevede değerlendirilmek üzere gönderilen tüm makaleler intihal tespit yazılımına yüklenmektedir. Makaleler yoad@betadergi.com adresine elektronik olarak gönderilmelidir. Makale dosyası Word formatında olmalıdır. Makale gönderim, değerlendirme ve yayımlama sürecinde yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir. 

Makale Yazı Formatı ve Sayfa Yapısı

Makale metni, referanslar, tablolar, şekiller ve ekler dahil olmak üzere 11.000 kelimeyi geçmemelidir. Makale metni, Times New Roman yazı tipi ile 12 punto büyüklüğünde, iki satır aralıklı, iki yana yaslı olarak yazılmalıdır. Tablo ve Şekillerdeki yazı boyutu duruma göre daha büyük ya da küçük olabilir, ancak yazı tipi yine Times New Roman olmalıdır. Sayfa boşluğu bütün kenarlar için 2,5 cm olmalıdır.

Kapak Sayfası

Makale kapak sayfasında makale başlığı, yazar(lar)ın ad(lar)ı ve iletişim bilgileri yer almalıdır. Yazışmalardan sorumlu yazar bilgisi ve varsa teşekkür notu da kapak sayfasında olmalıdır. Yazar adları sadece kapak sayfasında yazılmalı, makale metninde kesinlikle yer almamalıdır.

İlk Sayfa

Makalelerin ilk sayfası makale başlığı ile başlamalıdır. Başlığın hemen altında 250 sözcüğü geçmeyen Türkçe özet ve İngilizce makale başlığıyla İngilizce özet yer almalı; özetlerin altına dört ya da beş anahtar kelime eklenmelidir.

Başlıklar

Makale metni giriş bölümü ile başlamalıdır. Makale başlığı da dahil bütün başlıklar metinde olduğu gibi 12 punto büyüklüğünde olmalıdır. Makale başlığında sadece kelimelerin ilk harfleri büyük olmalıdır. Makale başlığı sayfanın iki tarafına ortalanarak yazılmalıdır.

Metin içinde birinci düzey ana başlıklar Sadece Kelimelerin İlk Harfleri Büyük ve Koyu, ikinci düzey başlıklar Sadece Kelimelerin İlk Harfleri Büyük, Koyu ve İtaliküçüncü düzey başlıklar da yine Kelimelerin İlk Harfleri Büyük ve Açık yazılmalıdır. Dördüncü düzey başlık kullanmak gerekirse, Kelimelerin İlk Harfleri Büyük ve İtalik olmalıdır. Başlıklarda numaralandırma veya madde işaretleri kullanılmamalıdır. Metin içindeki bütün başlıklar sola dayalı olmalıdır. Başlık düzeni ve şekli ile ilgili örnekler aşağıda, Tablo 1’de, görülebilir.

 

Tablo 1. Makale Başlıklarının Gösterimi

Makale Başlığı

 Özet

 Abstract

 Giriş

 Birinci Düzey Başlık

 İkinci Düzey Başlık

 Üçüncü Düzey Başlık

 Dördüncü Düzey Başlık

 

 

 

Tablo ve Şekiller

Tablo ve Şekiller ayrı ayrı numaralandırılarak metin içindeki uygun yerlere sayfaya ortalanarak yerleştirilmelidir. Tablo başlıkları Tablonun üstünde, Şekil başlıkları da Şeklin altında ortalanarak yer almalıdır. Tablo ve Şekillerin kaynakları varsa, Tablo ve Şekillerin hemen altında ortalanarak metin içi atıf kurallarına uygun olarak verilmelidir. Matematiksel ve istatistiksel simgeler Microsoft Office denklem düzenleyicisi ile hazırlanmalıdır.

Atıflar ve Kaynakça

YOAD’a sunulacak makalelerde atıf gösterme ve kaynakça hazırlamada aşağıdaki örnekler esas alınmalıdır. Tüm referanslar metin sonunda alfabetik olarak sıralanmalı, iki yana yaslı biçimde 1,25cm asılı paragraf girintili olarak verilmelidir. Dipnot kullanımından çok gerekli olmadıkça kaçınılmalıdır. Gerekli durumlarda ise dipnotlar sayfa altında numara sırasıyla verilmelidir. Dipnotlar kaynakçada yer alan eserlere atıf yapmak üzere kullanılmamalıdır.

 

Metin İçerisinde Atıf Örneği

Atıf tipi

Metin-içi Örneği

Tek yazarlı

Sayfa numaralı: (Scott, 2014: 65)

Sayfa numarasız: (Scott, 2014)

2 yazarlı

(Greenwood & Suddaby, 2006) ya da Greenwood & Suddaby (2006)

3-6 yazarlı

İlk atıf: (Greenwood, Suddaby, & Hinings, 2002)

Sonraki atıflar: (Greenwood vd., 2008)

7 ya da daha fazla yazarlı

Bütün atıflar için: (İlk yazar vd., Yıl)

Aynı yazarın birden fazla çalışması var ise

(Giddens, 1984, 1991)

Yazarı belli olmayan yazılar

(Dünya, 2012)

Aynı yazarın aynı yıl içerisinde birden fazla çalışması var ise

(Bourdieu, 1990a, 1990b)

Bir kurum ya da Enstitü tarafından basılan kitap

(OECD Report, 2000)

Edit kitap

(Lawrence, Suddaby, & Leca, 2009)

Edit kitap içinde bir bölüm

Atıf editöre değil, bölüm yazarına yapılmalıdır.

 

 

 

Kaynakça Düzeni Örneği

Kitap

Tek yazarlı

Giddens, A. 1991. Modernity and self-identity: Self and society in the late modern age. CA: Stanford University Press.

2 yazarlı

Argyris, C. & Schön, D. 1978. Organizational learning: A theory of action perspective. Reading, MA: Addison Wesley.

3 veya daha fazla yazarlı

Borgatti, S. P., Everett, M. G., & Freeman, L. C. 2002. Ucinet for Windows: Software for social networks analysis. Harvard, MA: Analytic Technologies.

Bir kurum tarafından basılan kitap

TUİK. 2013. Kültür istatistikleri. Ankara: TUİK Matbaası 

Edit kitap

Powell W.W. & DiMaggio P. J. (Ed.). 1991. The new institutionalism in organization analysis. Chicago: University of Chicago Press.

Edit kitap içinde bir bölüm

DiMaggio, P. J. & Powell, W. W. 1991. Introduction. W. W. Powell & P. J. DiMaggio (Ed.). The new institutionalism in organization analysis:1-38. Chicago: University of Chicago Press.

 

Dergi Makalesi

Tek yazarlı

Hassard, J. 1991. Multiple paradigm research in organizations: A case study. Organization Studies, 12 (2): 275–299.

2 yazarlı

Emirbayer, M. & Mische, A. 1998. What is agency?  American Journal of Sociology, 103 (4): 962-1023.

3 veya daha fazla yazarlı

Guler, I., Guillen, M., & MacPherson, J. M. 2002. Global competition, institutions, and the diffusion of organizational practices: The international spread of the ISO 9000 quality certificates. Administrative Science Quarterly, 47 (2): 207-232.

 

Dergi sayı numarası yoksa

Carlin, T. Y. & Ford, G. 2006. A governance perspective on executive options plans – some Australian empirical evidence. Australian Accounting Review, 16: 75-84.

ya da

Carlin, T. Y. & Ford, G. 2006. A governance perspective on executive options plans – some Australian empirical evidence. Australian Accounting Review, 16 (Temmuz): 75-84.

 

Konferans Bildirileri

Yayımlanmış konferans bildirisi

Boxenbaum, E. & Daudigeos, T. 2008. Institutional factors in market creation: Concrete theorization of a new construction technology. Academy of Management Best Paper Proceedings: 1-6. Academy of Management, Anaheim, CA, USA.

Yayımlanmamış konferans bildirisi

Battilana, J. & Dorado, S. 2007. The secret of commercial microfinance’s sustainability: Turning social workers into bankers or bankers into social workers? Neither. 23. European Group for Organizational Studies (EGOS) Konferansı, Viyana, Avusturya.

 

Tez

Yayımlanmamış tez

Smith, M. H. 1980A multidimensional approach to individual differences in empathy. Unpublished doctoral dissertation, University of Texas, Austin.

Rapor

Yazarı belli kurum raporu

Deming, W. E. 1986. Out of crisis. Cambridge, MA: Massachusetts Institute of Technology, Center for Advanced Engineering Study.

Gazete ve Popüler Dergi Yazısı

Yazarı belli olan

Appelbaum, B. 2015. Q. & A. with the FED’s John Williams: Timing of rate rise is overrated. The New York Times, May 25: 26.

Yazarı belli olmayan

New York Times. 2015. Rise in housing starts is less than expected. The New York TimesApril 4: 45.

Online

New York Times. 2015. Why a Harvard professor has mixed feelings when students take jobs in finance, (April 10, New York). Erişim: 17 Nisan 2015.

 

Web Kaynakları

Yazarlı web sayfası ya da dökümanı

Akat, A.S. 2010. Ödemeler dengesi yazıları, <http://akat.bilgi.edu.tr/others/0408-disacik-2.pdf >. Erişim: 29 Mayıs 2013.

Kuruma ait web sayfası ya da dökümanı

Maliye Bakanlığı 2015. Tarihçe. Ankara, <https://www.maliye.gov.tr/Sayfalar/Tarihce.aspx>. Erişim: 29 Mayıs 2015.

Online kitap

Nevitte, N. 1996. The decline of deference: Canadian value change in cross-national perspective. <http://books.google.com/books>.  Erişim: 30 Mayıs 2012.

Blog yazısı

Christina. (2011, January 12). {New year} projects to keep me on my toes! [Web log post]. <http://fromscratchclub.wordpress.com/2011/01/12/new-year-projects-to-keep-me-on-my-toes/>.  Erişim: 30 Mayıs 2012.

 

Diğer Çalışmalar

Kişisel iletişim

Referansa dâhil edilmez. Metin içinde yazılır.

Yayımlanmamış çalışma

Bruns, H. C. 2012. Knowledge development: How scientists gain new insights in cross-disciplinary research. Yayımlanmamış çalışma, Viyana Üniversitesi.

 

Bazı Özel Durumlar

Aynı yazarın birden fazla çalışması varsa

Referanslar yıla göre sıralanmalıdır:

Thornton, P. 2002. The Rise of the corporation in a craft industry: Conflict and conformity in institutional logics, Academy of Management Journal, 45: 81–101.

Thornton, P. 2004. Markets from culture: Institutional logics and organizational decisions in higher education publishing. Stanford, CA: Stanford University Press.

Yazarsız yazılar

Top 100 tax Q&As 2012. 2012. Sydney: CCH Australia.

Aynı yazarın aynı yıl içerisinde birden fazla çalışması var ise

Zucker, L. G. (Ed.) 1988a. Institutional patterns and organizations: Culture and environment. Cambridge, MA: Ballinger.

Zucker, L. G. 1988b.  Where do institutional patterns come from? Organizations as actors in social systems. Zucker, L. G. (Ed.), Institutional patterns and organizations: Culture and environment: 23-49. Cambridge, MA: Ballinger.