ANASAYFA


AMAÇ VE YAYIN İLKELERİ

AMAÇ

Uluslararası literatürde uzun zamandır uygulanmakta olan bilim dallarının alt uzmanlık alanlarına göre yayın fırsatlarının oluşturulduğu uzmanlık dergilerinin varlığı, maalesef ülkemizde ve alanımızda tam olarak yerleşmiş bir uygulama değildir. Bu boşluğun doldurulması amacıyla oluşturulan bu derginin uzun vadeli amacı; tüketici ve tüketim davranışlarının anlaşılmasına yönelik katkıların doğrudan yayınlanabileceği bir platform oluşturmak suretiyle, ülkemiz tüketicisinin davranışlarının çözümlenmesi ve kuramsal çerçeve oluşturulmasına katkı sağlanmasıdır.

DERGİNİN HEDEF KİTLESİ

Derginin öncelikli hedef kitlesi pazarlama akademisyenleri ile pazarlama uygulayıcılarıdır. Ancak tüketici davranışları konusunun farklı disiplinleri ilgilendiriyor olması bakımından, antropoloji, sosyoloji, psikoloji, ekonomi, iletişim, tarih ve eğitim gibi farklı disiplinlerde tüketici davranışları ile tüketim konularında çalışmalar yapan ya da ilgi duyanlar da derginin hedef kitlesi arasındadır. Derginin dolaylı hedef kitlesi ise, toplumsal politika oluşturucu konumunda olanlar ile kurumsal düzeyde şirketler, aileler, eğitim kurumları ve sivil toplum kuruluşları şeklinde tanımlanabilir.

DERGİNİN YAYIN POLİTİKASI

Dergide öncelikle pazarlama disiplininden akademisyen ve araştırmacıların tüketici davranışlarını çözümleme ve kuramsal çerçeve oluşturulmasına katkı sağlayabilecek kuramsal, kavramsal ve alan araştırmasına dayalı çalışmalara yer verilecektir. Konuyla ilgili ve yukarıda sayılan diğer disiplinlerde çalışan akademisyen ve araştırmacıların çalışmalarına da dergi eşit mesafede yaklaşacaktır. Dergide ayrıca konuya katkı verebilecek uygulayıcıların benzer çalışmaları da yer alabilecektir.

Derginin yayın politikasına ilişkin temel ilkeler şunlardır:

 1. Derginin yayın dili Türkçe olup, sınırlı sayıda İngilizce olarak hazırlanmış çalışmalara da yer verilecektir.
 2. Dergide yayınlanan çalışmaların İngilizce özetleri de yayınlanacaktır.
 3. Dergi Haziran ve Aralık ayları olmak üzere yılda iki kez yayınlanacaktır.
 4. Derginin amacına uygun olarak, alanında uzman ve saygın akademisyenlerden oluşan bir danışma ve hakem kurulu oluşturulacaktır.
 5. Derginin bilimsel işlemlerinin yürütülmesi editör tarafından üstlenilecektir.
 6. Derginin kapak ve iç sayfa tasarımı, yayınlanması, abone işlemleri ile satış ve dağıtım işlemleri yayıncı tarafından üstlenilecektir.
 7. Dergiye gönderilen çalışmaların derginin uzmanlık alanına katkı düzeyi öncelikle sorgulanacaktır. Bu bağlamda, kavramsal ve kuramsal açıdan yetersiz olan çalışmalar editör ve gerekli görüldüğü takdirde danışma kurulundan bir veya iki üyenin görüşleri alınmak suretiyle, hakem sürecine sokulmadan gerekçe yazılarak yazar veya yazarlara iade edilecektir.
 8. Alan araştırmalarında kalitatif (nitel) ve kantitatif (nicel) uygulamalara eşit mesafede durulacaktır. Bu noktada uygulama ve analiz yöntemlerinin metodolojik alt yapıya ve konuya uygunlukları yanında doğru ve yerinde kullanılıp kullanılmadıkları ile gerçekten katkı sağlayıp sağlamadıklarına bakılacaktır.
 9. Dergiye gönderilen çalışmalar editörün incelemesinden ve gerekli görüldüğü takdirde danışma kurulundan bir veya iki üyenin görüşleri alındıktan sonra çalışma konusuyla ilgili üç hakeme gönderilecektir. Hakem incelemesi sonuçlarına göre çalışmaların değerlendirilmesi sonuçlandırılacaktır.
 10. Dergi sayılarının Türkiye’deki üniversitelerin merkezi kütüphanelerine ulaştırılması sorumluluğu yayıncıya aittir.
 11. Editör ile yayıncı gerekli gördükleri takdirde bazı sayıların tematik (konulu) olarak yayınlanmasına karar verebilirler.
 12. Editör ile yayıncı, dergi konusuna giren seminer, sempozyum ve panel organizasyonları yapma kararı da alabilirler.