Düzeltme


Dergimizin son sayısında yer alan "Algılanan Risk ve Tüketici Etnosentrizm Eğiliminin Yerli Marka Cep Telefonlarına Yönelik Tutum Üzerinde Etkisi" başlıklı makalenin basılı formatta yanlış üst bilgi ile yer aldığı görülmüştür. Derginin basılı formatında "Cilt 3 Sayı 1 2017" yerine sehven "Cilt 2 Sayı 1 2016" bilgisi yer almıştır. Bu yanlışlık elektronik kopyada düzeltilmiştir. Bu küçük hatadan dolayı değerli yazarlarımız ve siz okuyucularımızdan özür dileriz. 

 

Pazarlama Teorisi ve Uygulamaları Dergisi

Dergi Sekretaryası