Anasayfa


 

ISSN: 2149-2638

E-ISSN: 2667-8373

Amaç ve Kapsam

Genel olarak akademik çalışmaların en çok eleştirildiği hususlardan biri teoriyle uygulama arasında var olduğu savunulan uçurumdur. Pazarlama bilim dalı da teori ve uygulama arasında ifade edilen bu boşluğa ilişkin eleştirilere sıklıkla maruz kalabilmektedir. Bu boşluğu doldurmak için, sağlam teorik temellere dayalı, uygulamaya yönelik akademik çalışmaların artması gerekmektedir. Bu niteliğe sahip çalışmaların araştırmacılar ve uygulamacılar arasındaki etkileşime imkân sağlayacak şekilde pazarlama alanına özel akademik platformlarda paylaşılması gerekmektedir. Bu ise pazarlama alanındaki akademik dergilerin niceliğinin ve niteliğinin arttırılması ile mümkündür. Bu noktadan hareketle, Pazarlama Teorisi ve Uygulamaları Dergisi, bir yandan teorik çıkarımlarla akademik alana katkı sağlarken bir yandan da bu çıkarımlarla uygulamaya dönük teori temelli enformasyonlar sağlayacaktır.

Derginin Hedef Kitlesi

Hakemli bir akademik dergi olan Pazarlama Teorisi ve Uygulamaları Dergisi’nin hedef kitlesi, bahsettiğimiz amaçları itibariyle pazarlama akademisyenleri ve profesyonelleri başta olmak üzere disiplinler ve bilimler arası sentez bir sosyal bilim olarak pazarlamanın etkileşim halinde bulunduğu iktisat, sosyoloji, psikoloji, iletişim ve yönetim gibi farklı sosyal bilimlerden akademisyenlerin yayın tekliflerini beklemektedir. Bu bağlamda dergi, konuyla ilgili ve sayılan diğer alanlarda çalışan akademisyen ve araştırmacıların çalışmalarını ve konuya katkı verebilecek uygulayıcıların benzer çalışmalarını büyük bir memnuniyetle karşılayacaktır. 

Dergi Yayın Politikası

Pazarlama Teorisi ve Uygulamaları Dergisi, pazarlama bilgisinin gelişmesi, zenginleşmesi ve yayılması bağlamında, pazarlamanın yönetsel pratiğine güçlü ve önemli çıkarımlar sağlayan kuramsal, kavramsal ve alan araştırmasına dayalı çalışmaları değerli görmektedir/kabul etmektedir.

Derginin yayın politikasına ilişkin temel ilkeler şunlardır:

 1. Derginin yayın dili Türkçedir, ancak isteğe bağlı olarak İngilizce hazırlanmış çalışmalara da yer verilecektir.
 2. Dergide Türkçe yayınlanan çalışmaların İngilizce özetleri de yayınlanacaktır.
 3. 2020 yılı ititbariyle Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere dergi yılda iki kez yayınlanacaktır. Önceki yıllarda yayın periyodu Nisan ve Ekim ayları olarak belirlenmişti. 
 4. Derginin amacına uygun olarak, alanında uzman ve saygın akademisyenlerden oluşan bir danışma ve hakem kurulu oluşturulacaktır.
 5. Derginin bilimsel işlemlerinin yürütülmesi editör tarafından üstlenilecektir.
 6. Dergiye gönderilen çalışmaların derginin uzmanlık alanına katkı düzeyi öncelikle sorgulanacaktır. Bu bağlamda, kavramsal ve kuramsal açıdan yetersiz olan çalışmalar editör ve gerekli görüldüğü takdirde danışma kurulundan bir veya iki üyenin görüşleri alınmak suretiyle, hakem sürecine sokulmadan gerekçe yazılarak yazar veya yazarlara iade edilecektir.
 7. Tüm paradigmatik ve metodolojik yönelimleri değerli gören Pazarlama Teorisi ve Uygulamaları Dergisi pazarlama yönetimi bilgisinin ilerlemesini sağlayan tüm çalışmaları kabul etmektedir. Bu noktada uygulama ve analiz yöntemlerinin metodolojik alt yapıya ve konuya uygunlukları yanında doğru ve yerinde kullanılıp kullanılmadıkları ile gerçekten katkı sağlayıp sağlamadıklarına bakılacaktır.
 8. Dergiye gönderilen çalışmalar editörün incelemesinden ve gerekli görüldüğü takdirde danışma kurulundan bir veya iki üyenin görüşleri alındıktan sonra çalışma konusuyla ilgili üç hakeme gönderilecektir. Hakem incelemesi sonuçlarına göre çalışmaların değerlendirilmesi sonuçlandırılacaktır.
 9. Editör ile yayıncı gerekli gördükleri takdirde bazı sayıların tematik (konulu) olarak yayınlanmasına karar verebilirler.
 10. Dergi yönetimi öncelikle gerekli sürenin sonunda (şu an itibariyle bu iki yıllık sürede derginin düzenli yayınlanmasını gerektirmektedir), TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı'na üyelik işlemlerini tamamlayacaktır.
 11. Orta vadede ise (yaklaşık 5 yıl sonra) dergide yayınlanan çalışmaların İngilizce özetlerinin konuyla ilgili uluslararası indekslerde taranması için girişimlerde bulunulacaktır.
 12. Uzun vadede ve ortaya çıkacak talep durumuna bağlı olarak, çalışmaların tam metin olarak uluslararası indekslerde yayınlanması yoluna gidilebilecektir.